Protecția pestelor de fatru.

piatră de bordură - Traduction française – Linguee

Convențiile respective cuprind dispoziții privind crearea mecanismelor instituționale necesare, după caz.

  1. Одно движение, и он выстрелит.
  2. piatră de bordură - Traduction française – Linguee
  3. Мы можем обслужить вас по особому тарифу.
  4.  Мне был нужен человек, никак не связанный с государственной службой.
  5. ANEXĂ 11/05/ - Portal Legislativ
  6. Бринкерхофф обнимал Мидж.

Convențiile se încheie în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Articolul 18 Cooperarea cu țările vizate de PSA Kosovo continuă cooperarea regională cu țările vizate de PSA, în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord, precum și în alte domenii legate de PSA, în special în cele de interes comun.

Coșul tău este gol

O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile și obiectivele prezentului acord. Articolul 19 Cooperarea cu țările candidate la aderarea la UE care nu sunt vizate de PSA Kosovo consolidează cooperarea și, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru, încheie convenții privind cooperarea cu orice țări candidate la aderarea la UE care nu sunt vizate de PSA, în domeniile de cooperare vizate de prezentul acord și în alte domenii de interes comun pentru Kosovo și țările respective.

Astfel de convenții ar trebui să aibă drept obiectiv alinierea treptată a relațiilor bilaterale dintre Kosovo și țările respective la partea corespunzătoare a relațiilor dintre UE și Kosovo. În acest sens, părțile țin seama de cerințele specifice stabilite la alineatele 2 - 6 ale prezentului articol.

protecția pestelor de fatru pierdere în greutate littleton co

Articolul 22 Concesiile acordate de UE privind produsele industriale 1. La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor în UE de produse industriale originare din Kosovo. Articolul 23 Concesiile acordate de Kosovo privind produsele industriale 1 La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele vamale la importul în Kosovo de produse industriale originare din UE, altele decât cele enumerate în anexa I.

Articolul 24 Taxe vamale și restricții la export 1 La data intrării în vigoare a prezentului acord, UE și Kosovo elimină în schimburile comerciale dintre ele orice taxe vamale la export și orice taxe cu efect echivalent. Articolul 25 Accelerarea reducerii taxelor vamale Kosovo își declară disponibilitatea de a-și reduce taxele vamale aplicate în comerțul cu UE într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 23 în cazul în care situația sa economică generală și situația sectorului economic în cauză vor permite acest lucru.

CSA analizează situația în această privință și formulează recomandările corespunzătoare.

Applications Linguee

Articolul 27 Protocolul I stabilește regimul comercial care se aplică produselor agricole prelucrate enumerate în protocolul respectiv. Articolul 28 Concesiile acordate de UE privind importurile de produse agricole originare din Kosovo 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, UE elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Kosovo.

Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 și 8 din Nomenclatura combinată, pentru care Tariful vamal comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem și a unei taxe vamale specifice, eliminarea se aplică numai părții ad valorem din taxa respectivă.

protecția pestelor de fatru poate pneumonia provoca pierderea în greutate

Articolul 29 Concesiile acordate de Kosovo privind produsele agricole 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Kosovo elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din UE. Articolul 30 Protocolul privind vinurile și băuturile spirtoase Regimul aplicabil vinurilor și băuturilor spirtoase menționate în Protocolul II este stabilit în protocolul respectiv.

Articolul 31 Concesiile acordate de UE privind peștele și produsele pescărești 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, UE elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din Kosovo.

Produselor enumerate în anexa IV li se aplică dispozițiile respectivei anexe. Articolul 32 Concesiile acordate de Kosovo privind peștele și produsele pescărești 1 De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Protecția pestelor de fatru elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din UE. Produselor enumerate în anexa V li se aplică dispozițiile respectivei anexe.

Articolul 33 Clauză de revizuire Luând în considerare volumul schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești între părți, sensibilitățile specifice ale acestora, normele protecția pestelor de fatru comune ale UE și ale politicilor Kosovo în materie de protecția pestelor de fatru și pescuit, rolul agriculturii și pescuitului în economia din Kosovo, precum și evoluțiile care au loc în cadrul OMC, în termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA examinează, pentru fiecare produs în parte, posibilitățile de acordare a unor concesii suplimentare în mod sistematic și pe bază de reciprocitate, în vederea unei mai mari liberalizări a comerțului cu produse agricole și pescărești.

Articolul 34 Clauza de salvgardare privind agricultura și pescuitul În pofida celorlalte dispoziții ale prezentului acord, în special a articolului 43, dată fiind sensibilitatea deosebită a piețelor produselor agricole și pescărești, în cazul în care importurile de produse originare din una dintre părți care fac obiectul unor concesii acordate în temeiul articolelor 27, 28, 29, 30, 31 și 32 cauzează celeilalte părți o perturbare gravă a piețelor sau a mecanismelor interne de reglementare, cele două părți inițiază de îndată consultări în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere pentru a găsi o soluție corespunzătoare.

Articolul Coordonarea activităţii de protecţie a muncii Ministerul Economiei şi Comerţului exercită coordonarea activităţii de protecţie a muncii în Republica Moldova.

Până la găsirea unei astfel de soluții, partea în cauză poate lua măsurile corespunzătoare pe care le consideră necesare. Articolul 35 Protecția indicațiilor geografice pentru produsele agricole, pescărești și alimentare altele decât vinul și băuturile spirtoase 1 Kosovo oferă protecție indicațiilor geografice ale UE înregistrate în UE în temeiul Regulamentului UE nr.

Indicațiile geografice ale Kosovo sunt eligibile pentru înregistrarea în UE în condițiile prevăzute de regulamentul respectiv. O denumire omonimă care induce consumatorii în eroare făcându-i să creadă că produsele provin dintr-un alt teritoriu nu se înregistrează, chiar dacă este exactă în ceea ce privește teritoriul, regiunea sau locul din care produsele respective sunt originare. Totuși, această dispoziție nu se aplică mărcilor înregistrate în Kosovo și mărcilor consacrate prin utilizare care sunt deținute de resortisanți ai țărilor terțe, cu condiția să nu fie de natură să inducă publicul în eroare, în orice fel, în ceea ce privește calitatea, protecția pestelor de fatru și originea geografică a mărfurilor.

protecția pestelor de fatru slimarea zăpezii

Articolul 37 Concesii mai avantajoase Prezentul titlu nu aduce atingere în niciun fel aplicării unilaterale a unor măsuri mai avantajoase de către oricare dintre părți. Articolul 38 Statu quo 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi taxe vamale la import sau la export sau taxe protecția pestelor de fatru efect echivalent în schimburile comerciale dintre UE și Kosovo, iar cele existente nu se majorează.

Articolul 39 Interdicția discriminării fiscale 1 UE și Kosovo nu recurg la niciun fel de măsură sau practică de natură fiscală internă care produce, direct sau indirect, o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți. În cazul în care o astfel de măsură sau practică există deja, UE și Kosovo, după caz, o abrogă sau renunță la aceasta.

Articolul 40 Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică și taxelor vamale de natură fiscală.

protecția pestelor de fatru vicki real housewives pierdere în greutate

Astfel de consultări se desfășoară în special în cazul aderării la UE a unei țări terțe, în vederea asigurării faptului că se ține seama de interesele reciproce ale UE și ale Kosovo, astfel cum sunt prevăzute înprezentul acord. Articolul 42 Dumping și subvenții 1 Prezentul acord nu împiedică niciuna dintre părți să ia măsuri de apărare comercială în conformitate cu alineatul 2 al prezentului articol și cu articolul Măsura de salvgardare adoptată constă în suspendarea majorării sau a reducerii marjelor de preferință prevăzute de prezentul acord pentru produsul în cauză până la o limită maximă corespunzătoare taxei de bază menționate la articolul 20 alineatul 4 literele a și b și la alineatul 5pentru același produs.

Astfel de măsuri conțin elemente clare care conduc la eliminarea lor treptată până cel târziu la sfârșitul perioadei stabilite, iar durata aplicării acestora nu depășește doi ani. În circumstanțe cu totul excepționale, durata aplicării măsurilor poate fi pierdere în greutate retreat miami cu cel mult doi ani.

protecția pestelor de fatru face gf să piardă în greutate

Nu se aplică nicio măsură de salvgardare bilaterală importului unui produs care a făcut deja obiectul unei astfel de măsuri pentru o perioadă de timp egală cu perioada în care această măsură a fost aplicată anterior, cu condiția ca perioada de neaplicare să fie de cel puțin doi ani de la data expirării măsurii respective.

În cazul în care CSA sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să pună capăt problemelor sau în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluție satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la înaintarea problemei către CSA, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate pentru a remedia problema în conformitate cu prezentul articol.

La alegerea măsurilor de salvgardare, se acordă prioritate celor care perturbă cel mai puțin funcționarea mecanismelor instituite prin prezentul acord. Măsurile de salvgardare se notifică de îndată CSA și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru. Articolul 44 Clauza privind penuria de produse 1 Atunci când respectarea dispozițiilor prezentului titlu duce la: a o penurie gravă sau un risc de penurie gravă de produse alimentare sau de alte produse esențiale pentru partea exportatoare; sau b reexportarea către o țară terță a unui produs cu privire la care partea exportatoare menține restricții cantitative la export, taxe vamale de export sau măsuri ori taxe cu efect echivalent și atunci când situațiile menționate anterior provoacă sau pot provoca probleme importante părții exportatoare, aceasta din urmă poate lua măsurile adecvate, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul articol.

Astfel de măsuri nu se aplică protecția pestelor de fatru manieră care să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificată atunci când sunt menținute aceleași condiții, sau o restricționare mascată a comerțului și se elimină atunci când circumstanțele nu mai justifică menținerea lor. CSA poate conveni asupra oricăror mijloace necesare pentru a pune capăt dificultăților.

În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la sesizarea CSA, partea exportatoare poate consumați sfaturi sănătoase pierdeți în greutate măsuri referitoare la exportul produsului în cauză, în temeiul prezentului articol.

Coşul tău de cumpărături

Articolul 45 Monopoluri de stat În ceea ce privește monopolurile de stat cu caracter comercial, Kosovo se asigură că până la intrarea în vigoare a prezentului acord nu mai există nicio discriminare între resortisanții statelor membre și resortisanții din Kosovo în ceea ce privește condițiile de achiziționare și de comercializare a mărfurilor. Articolul 46 Regulile de origine Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, Protocolul III stabilește regulile de origine pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 47 Restricții permise Prezentul acord nu împiedică aplicarea de interdicții sau restricții asupra importurilor, exporturilor sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate din motive de moralitate publică, ordine publică sau securitate publică; de protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor; de protecție a patrimoniului artistic, istoric sau arheologic național, de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale sau justificate de reglementări privind aurul și argintul.

Cu toate acestea, astfel de interdicții sau restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată asupra comerțului dintre părți.

★ Cosma Nature

Articolul 48 Lipsa cooperării administrative 1 Părțile convin asupra importanței cruciale a cooperării administrative pentru punerea în aplicare protecția pestelor de fatru controlul tratamentului preferențial acordat în temeiul prezentului titlu și subliniază angajamentul lor de a combate neregulile și frauda în domeniul vamal și în domeniile conexe.

În sensul prezentului articol, pot fi constatate nereguli sau fraude, printre altele, atunci când are loc o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri, care depășește nivelul obișnuit al suplimentul msm pentru pierderea în greutate și al capacității de export a celeilalte părți, creștere corelată cu informații obiective privind existența unor nereguli sau fraude.

În înțelesul acestei note complementare, sarea nu este considerată condiment. A se vedea și nota complementară 7 de la prezentul capitol. A din prezentul capitol, literele a și b.

Suspendările temporare se notifică imediat Comitetului de stabilizare și de asociere. Acestea nu depășesc o perioadă de șase luni, care poate fi prelungită. Suspendările temporare se notifică Comitetului de stabilizare și de asociere de îndată ce sunt adoptate. Acestea fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere, în special în vederea încetării lor de îndată ce condițiile pentru aplicarea lor nu mai sunt întrunite.

Mai multe despre acest subiect