Avises eco slim

avises eco slim

CandidatiT adunatl aj fost intre 50 pana la In Ilfov, maT ales, ocirmuitorul niel n'a rspuns EforieT, de aceea dnsa r6gd. Din discursul, de care avem sa vorbim mai la vale, rostit de P.

Poenaru la solemnita- tea impartireT premiilo Iulie, la BucurescI, se constata.

Acesti candidatl, dice P. Poenaru, alesT dintre paracliseril biQericilor de pe la sate, vehind la scedele nationale de prin judete, ail a urma acolo ciite-a lunT invetaturile in- cepitre, spre a se maT desivrsi la citire si la scriere, si a se deprinde cu metodul ian- eastrie, singurul midloc prin care se pot infiint,a scoli prin sale, frd de a fi silitT p- rintil copiilor sd intre in cheltuelT cu cumpiratrea crtilor, care ar neapiat trebuitAre la alt-fel de metodurl de invrtura.

Poenaru adaoga cd : adupe ce se vor deprinde ast-fel inv6tatoriT la scedele de la judete, acum in lunile de vera, se vor orndui pe la satele lor a tine scla in lunile de lama, si asa in iarna viit6re se ndijduesce c, in mal sus numitele cinc! Va si dica se promitea maT multe scoll de cal erail inserii calididatT. Dar si acestI candidatI avises eco slim s. Acest plan cere sA fie tiprit in 2. Acest plan model nu s'a fAcut. Vornicul ce!

Dropsuri BOMBOANE UMPLUTE CU ANASON&MENTHOL devas.ro 75G devas.ro Merkur Aruhaz

Mare, in 4 Octombrecu adresa No. De si scle stescI nu exista Ind la finea luT SeptembreEforia ja pretext de la infiintarea acestora i clasificA scedele din lrA in categoriile urmAtcre : cCu acest prilej, se avises eco slim cunoscut D-tle, cA de acum inainte sc6lele obstesci se vor de- osebi prin numirile urmAt6re Sclele de prin sate se vor numi Comunale ; cele de prin plsT, unde se vor aseqa re- visor! Se comuoicA acst cla,zificatiune profesorilor din Slatina Avises eco slim No.

Atuncea suma de banT ce se va stringe dintr'acel sat, se va impArti fare amnduoT invtAtoriT, ast-fel in cat cel insrcinat i cu revisia sA ja duo6 prp, iar acela care va fi s se ocupeze numaI cu invtAtura in sc61A, sl ia o a treia parte, drept Ma' a sa, din suma banilor ce se vor aduna. Revisorul de plaA va fi dator a Ambla in ttA vremea de iarnA pe la t6te sclele co- munale, ca sA cerceteze invlAturile, sA indrepteze neorAnduelile i sA raporteze pe fe-care lung la profesorul sc6leI normale pentru orT-ce observatie va face In revisia sa pe la sc6- lele comunale.

avises eco slim pierde 18 grasimi corporale

AcstA msurA sA se pupa acum indat in lucrare, ca de o-datd cu mergerea cardida- tilor pe la satele lor spre a incepe inv6tAtura copiilor, sA fie pregAtitl i revisoril, catihi- sindu-se asupra indatoririlor ce ail a implini i 81 incpA si dnsiT ocolul lor, visitAnd fie-care tte scedile plAseI sle si acorespunlndu-se adesea cu D-ta in orT-ce trebuint vel avea Cu scellele comunale.

D Eforia mai adaogA 1 i se trimill listA de numele revisorilor, ce se vor alege pen- tru fie-care plasA, cu artare de numele plAsel si al satuluI in care se va asea fe-care revisor. Inteacestea Eforia a pregatit i tablele lancastrice 0 a trimis la fie-care profesor de scli normala cate 50 exemplare, ca si le dea invdtitorilor ce vor deschide sc6le in sate.

Director General: Dr. II DE Dr. Contribufiuni la studiul luxatiilor recidivante ale umdrului.

Cam la mdsurile de mai sus se reduce tea lucrarea pentru organisarea invdtdmntuluI stesc in Este putin, nu o negdm; se pot critica procedimentele, dar nu mai putin este primul pas ficut i istoricul se simte obligat a saluta cu veneratiune memoria luI M.

Poenaru, i nu mal putin al unatilor pionl ai culturel nstre, modestiI i harniciI profesor! De aceea se scrie D-tle, ca candidatiT ce vor fi 6re-cum preg1titl slobog, potrivit cu circulara ce s'.

Caracteristici

Depart ament din lituntru, ca sit dea poruncT spre a se lua In bir aceT 6menT 0 a se trimite In lunile vereT la se6la normalit, dintre sittena, earl vor fi mal tinerY, cu mintea mal sitn6t6s1 i mal primitare de Inv1titturit. Vom cita adresa Depart. Magheru, pentru cugetarea ce a artat a clAdi, cu jartfirea sa, sc publica pentru Ose sate, a caruia rivni cunoscnd'o departamentul, pornita din patriotismu, and voie prin Otcarmuire avises eco slim face urmare intru tta intinderea inscrisulul ski, facndu-I si multi- mirea din partea departamentulul, 'l-a publicarisit si prin Buletin, spre sciinta de obste.

Nu lipsesce dar Departamentu a Incunoscinta cu cinste si pe Cinstita Eforie, cu trirnite- rea in copie a alaturatulul inscris.

Malysian Eco Slim in Pakistan amazing Formula for Weight Loss www newteleshop com 03453333178

Magheru, din 17 Main Fiind-ca. Se va orandui si un al duoilea dascil, neinsurat, pentru invtatura sfintelor biseri- cescI cantirI. Pentru adApostirea scolarilor vor fi incaperI inteadins.

avises eco slim goluri bune de pierdere în greutate pe lună

Atat scla cat si cele-alte Inca perY, se vor cladi in centrul acestor sate, adeci in Cojan! ScolariI vor merge In telte Duminicile a casi spre a se primeni si a 'sl lua de a le mandrel, cap Ind nu se vor intampina cu acestea de catre parintil lor, cu aducerea la scedi, fiind-ci din artatele sate cele mal depirtate sunt duo si acestea cel mult un ceas si jumtate.

ISTORIA SCOLELOR - devas.rodia

Top locuitoril din artatele sate vor plti pe socotla profesoruld si cantarefulul ceI duoI leI hotaritI de malta Stapanire, fait si maI plitsci de fiesI-care sat acele duo chile de bucate. LocuitoriI cel cu adevrat cunoscutl de neputinciosT, impreuna si cu vduvele sr- mane, vor fi scutitI de acea dare.

avises eco slim pierderea în greutate județul citrus fl

NIA dud va lua sfrsit incaperile atat de sal cat si de sederea odihnel scolarilor, ca si nu stea scolaril rmannd in urma celar-al!! Acest scopos al mer socotindu'l nestricacios si de cum poți arde grăsime mare falos tinerimeI dupe cele www.

Precum i cand nu va fi sprijinit, ca sa fac i ea cunoscut locuitorilor din alte sate unite cu a mea parere, Impotrivirea ce va fi. Tar acuma de primirea acestia me ve! Eforia, in 14 August, sub No.

Eata intrga adresa a Eforie : Ciitre Departamentul din ltiuntru No. Eforia cu cinste primind adresa cinstituluT Departament, Avises eco slim.

Bine ați venit la Scribd!

Dar fiind-ca Ebria are sciinta, chiar din tablele cinstitei Visten! Apol' and cu numerul familiilor ce se all in lies-care sat se 'Ate linea sc, Ebria socotesce, ca nu mime nu este de niel un folos terandor de tramite copiiI la sala ce D. Magheru voesc,e sA aseqe pe mosia D-sale, ce ar fi, att pentru teranY, cat i pentru copiii lor, o mare tiranie si fie snit' a se stramuta avises eco slim de- parte si a duce cu sine merinde de hrana pe care ce'l maI multi de abYa le dobandesc la casa parintsca din framiturile prinlilor lor.

Deosebit de acesta se vede a D. Magheru insusl n'a cumpenit indestul inchipuirea D-sale : grozava intindere de incaperi ce ar tre- bui EA faca pentru salile de invtui avises eco slim salile de dormire in trebuinia unuI numen de cel pulin 3. Apoi cata smacinare ar aduce printilor indatorirea de a da copiilor merinde pe o septemana? Cate neorndueli abusurl neprimite stapanireI vor isvori din implinirea de la parit4I a cheltuelelor ce vor face acolo copiil, and vor isprdvi merindele mal 'nainte de soroc?

Cata primejdie ostenla vor incerca sermanii copii and vor merge singurY pe ca'mp Dumineca ca sa se priminsca i sa'sI iea merinde de acasa?

In sarsit scopul aseqarel' scedelor prin sate nu este a se da copiilor de Omni' invera- turI intinse si care sa urmza prin colegiuri i pensieme, ci a li se ielesni chiar pe avises eco slim casa parintsca inveptura cititulta si a scrisuluI, unite cu cunoscinta religiei si a ocupa- www.

Prin urmare copiil de trani, de o-dati cu invatatura, trebue si indeplinsc i teft avises eco slim ce sunt datori catre printii lor, ajutndu-le in bin vremea la lucrul case si al campuluI. De aceea Ebria, cumpanind folasele, ce Iice D. Magheru ca ar isvori din intocmirea selei D-luT, cu nevoile ce ar trage copiii de tarani i parintii lor, socotesce ca mai mult D.

Pentru acsta cinstita mare Vornicie este rugata, ca sa bine-voiasc a porunci cinstitei ocirmuiri de Gorj, ca pe de o parte sA arte D. Magheru, ca propunerea D-sale nu se p6te uni cu adevratul scop al aseprei sc6lelor prin sate; pe de alta sa se aduca cat mai fara zAbava si de la acele 6 sate candidatil de invattori la scala normala din T. Saya, care coprinde si o sceda primar. Din programa ce dam aci in nota, publican.

Încărcat de

Saya, materiille invtate, nu- marul i numele profesorilor '. Clas I Profesor D. Citire pe tablele lancastrice, si scriere dupa modeluri. Citire sloboda ye orl-ce carte, scriere dictando, recitare de InclanaciunI, cele patru IncrarY din aritmetica cu numere simple, declinarea uumelor, i conjugarea verburilor regulate. Clas al lea de incepRofi Profesor D. Poenartc Din gramai : a cunsce partile cuvntulut, a le deoselai In scris, a declina si a conjuga.

Din geografie: cunoscinta pe scurt de ce ai voie sa mananci ca sa slabesti partile globuld, acteca ocenele, marile si cele mal lnsern- nate insule, muntiY si riurile staturile cu capitalele si orasele cele ma!

Din arit- metica: cele 4 lucrarY simple si eompletite, fara frIngerY, regula de 3, regula de dob si de to.

Mai multe despre acest subiect